Print Friendly

logo

Gas to Oil Pre- Mix Ratio

Ratio Gas to Oil 5 Liters Fuel 10 Liters Fuel 15 Liters Fuel 20 Liters Fuel 25 Liters Fuel
16:1 313 ml Oil 625 ml Oil 938 ml Oil 1250 ml Oil 1563 ml Oil
20:1 250 ml Oil 500 ml Oil 750 ml Oil 1000 ml Oil 1250 ml Oil
32:1 156 ml Oil 313 ml Oil 469 ml Oil 625 ml Oil 781 ml Oil
40:1 125 ml Oil 250 ml Oil 375 ml Oil 500 ml Oil 625 ml Oil
50:1 100 ml Oil 200 ml Oil 300 ml Oil 400 ml Oil 500 ml Oil
100:1 50 ml Oil 100 ml Oil 150 ml Oil 200 ml Oil 250 ml Oil